Timitar ufesnaw

Amagrad :  Timitar ufesnaw

Asmil : Tigejda n tanaramant

Amyaru:Amaruyidir

Timitar n ufesnaw

Tissugra

Timitar tamenzut ara nsuter i ufesnaw, d tissugra, d tamsalt n cciɛa, yerna aɣella ur neẓwir,  iteggir yal iseɣ sɣur imsental-is.

D tamsalt n teɣlist n ugraw ara inil, s udem niḍen d tamsalt n tudert neɣ tamtsant, acku tuɣḍaṭ tasilant n ufesnaw d  asenhar, ma yela, tekes-as-ts tmusni imud tanmalt tuciḍt,  tela tamaht aken ad teḍru twaɣit.

Tissugra n ufesnaw maččic am tin n imesental-is, d tigzi n tmusni s usmed n tagayin imgaraden n irmuden iked useḍru-nesn, aken ad yili izmer ad isudes tagrumma.

Daɣen d sɛaya n tmiḍrantin tamatutin ilaqen aken ad issefru, ad isudes, ad inzeḍ, ad isenqed,  ad idekkeḍ azalen amassaɣen, ad igarrez ussis n yal yiwen i iswi amezdi.

 • Ma tɣeṭseḍ ad teqleḍ ayen ibɣun yili d azamul n tanaramant? neɣ deg umḍiq anda tetsidireḍ? ma yela ur teliḍ ara, ur yeli wummi ad tɛerḍeḍ ad teqleḍ d afesnaw?
 • Ma tzemreḍ ad terṣiḍ taɣdemt, bli tḥemleḍ amahil igan aken iwata, yerna tesɛiḍ ikkeḍ seg umahil i srewten d aserwet?
 • Ma tesɛiḍ tanumi n uselken n umahil-ik ma ara ikfu?
 • Ma tsuduseḍ akud-ik s usmed? Ma ur tetsejegiḥeḍ ara di tudert-ik deqs n tesdatin?
 • Ma tesɛuḍ di tnamit-ik, timdiyin ma ara tetseḍ afra bli tsaɛdaḍ ass ačuran?

Egg-its d tamsalt n wannuz, yiwen ad iwqem amahil aken iwata, neɣ yal ayen ad tsaliḍ durt-agi.

Asenqed n timad

Afesnaw ibɣan ad yili d agemmir n unẓaḍ ilaq ad senti s tilin d uzmir n unẓaḍ iman-is.

mebla asenqed n timad,  yiwen ur yezmir ad ntel i usenqed n temsal neɣ wiyaḍ.
Afesnaw ilaq ad yili d aḍḍaf n iles-is, asur-is, d wul-is.
Ifesnawen n tidets d isusamen, sinifen awal unfu izga iḥrez iles-is, ur itsqazam ara yal yiwen ad  yawin asenfar neɣ taɣara-is.

Ẓran bli ilaq ad slen aṭṭas , ad meslayen ciṭuḥ, aken ad gen s temlilt, wid i wumi icbaḥ yiles tikwal  zemren ad weqmen ahezhez, maca sezrafen-t germam  ad taweḍ tegnits n tigawt.
tsbanen-d daw  ur yeli umihaw nig ufesnaw isuguten awal.

Asuget n wawal d amatar n tisrin n usenqed n timad, afesnaw iwḍen aka, ur itaɛṭil ara ad ideggar iseɣ n teflest n ijifar-ines.

Aɣella ad yili affaḍ n isra-ines, ilul-d aken ad isnir imdukal-is, fel-as neɣ af ifsugan n wudem-is i nezmer ad nini, ma ara zgunt tmuɣliwin di tegnatin tuzɣinin. Tubit kan n usɣal n unezgum, n tawarrza, n useferčečew gedzent aken ad awin-t tayest, amenɣunjef, d umaɣwa.

D talmaḍt n uɣella i d-sgucculen, deg ugraw ukris n taɣlist, i uḥras n teflest deg iman-is, aken ur irefu, ur t-smendagen, ur ilaq ara uɣella ad yanef i iwesezulen d tedyanin ad t-ɣemrent.

Asnerni deg iman anamek n amizwer n umeylel n wazalen, aɣsar n imyuzwar n utrigen i irmuden-is, bla ma yetsu irmuden n unefsusi ilaqen, s taẓunt iked yal ussis iked wakud i s-ilaqen.

Afesnaw ilaq ad iqim d aḍḍaf n ul-is, bla asurdu, ilaq ad yelhu wul-is, itsqili, d win igezun, maca ur ilaq ara ad t-snilent irkaben-is d iɣunfuyen-is i d-tsken seg ugnug-is. Ma ilaq ad itsawi ul-is Deg ufus-is , afus-is ad  izgu af wul-is, ur itsaǧa ara ul-is ad imeslay send ad tmeslay tmeẓla, ma ur ila ara aka ad yili d tagemrawt i yal ahenhen d yal faccal.

 1. Ini-d ma keč d win isɛan tamemit, win isɛan taɣara?
 2. Ma teliḍ d win itskalen, d win ɣef tskalen, neɣ d win i ɣef tskalen?
 3. Di temzayt, tetsekreḍ-d d anezmar af usrag i tezgiḍ iḍeli-ni?
 4. Ma tzemreḍ ad tbaneḍ terkeḍeḍ, xas ma terfiḍ? ad tbaneḍ d azmamag , d afeḥcuc, xas ma teliḍ tečḥeḍ?
 5. Ma tetsawiḍ s trusi afedix di nif-ik, adul, anxuxel, abrir?
 6. Ttinẓiḍ s tmuhent seg usmigḍ, azɣal, agefur, laẓ, d fad?

Aḍwel n unesbadu

Afesnaw werǧin ila irkel d imzireg, tuget n tikal, nig-s deqs n iɣella i wumi ilaq ad ikaber anesbadu, aken ad yefk amedya i wid ad ikaberen netsa.

Daymi, deg tesnagt n tnebaḍṭ ad sbegnen anesbadu-ines, aɣella isɛa azref n ticraḍ  tufiɣin n uḍwel.

Uktu ma yela ticraḍ-agi tufiɣin kant-d seg inmaẓulen-is, s teyti tagensant, xarsum tanflit tamaglayt n useggem asilan ad nsulet i uḍwel n umyezwar umeylel, ma ulac-itent ad nfaɣ ar twarnaṭ n urfas.

Izmer af kra n temsal Afesanaw ad isɛu alɣu imgaraden af wid ilan nig-es, izmar wagi isasar taluɣt tasemdant ara t-welhen ar teɣṭast niḍen, ad nezfar tegarez.
Maca nezmer ad nini aken isikiden ad sɛun azal ma yela nsenfaliten s ccan yerna cerḍen s uqlal amaglay n tmuɣli n uɣella, yerna ad irwes i taɣṭast tangarut i leqdic n liser amezdi.

Ayen  ilaq ad sunef ufesnaw d azɣan n uɣella-ines, win ara zɣanen win ilan nig-is, mačči kan ad iḍegar tazmert n usali n twuri-ines seg uḍwel n unesbadu, daɣen tin n uḍwel n imsentel-ines ger tama-s.

 • Deg iɣella-inek tetswaliḍ tawuri neɣ amdan?
 • S umata, ma tedduḍ mgal anzug-inek n unzaɣ n iɣella-inek?
 • Ma tetsmuduḍ azwalen i imdukal-ik? i iselmaden-ik? neɣ i iɣella-inek?
 • Ma tetsfiqiḍ bli tidmi n ukukru ar iɣella xas ma d tameẓyant, tsenɣas ɣur-k timurent n usulet, yerna amek tazɣent ad nsenfel zdat wiyaḍ isegririb taflest iked unafag?.
 • Ma tetsmuduḍ i iɣella-inek ticraḍ tufɣin n uḍwel i sen-ilan d azref.

Anamek n tilawt

Tusna n usaḍur-is, yelha, maca drus, sɛaya n unamek n tilawt, d tusna n iswi i ɣer nebɣa ad naweḍ, alalen ilan ger ifasen-neɣ, wid ikud ilaq ad teggeḍ, iɛkiren ara nmagar, d wid ara nsunef.

Wali aken iwata, wali tidets, wali uɣdim, wali ar zdat, d wagi i tamuɣli n uɣella, ad negzu imir ayen ilaq ad nsegmu deg-neɣ tinḍi n tisedi d uɣemli n unefren.

 Ad tesɛuḍ  anamek n tilawt, aka ad tisineḍ iman-ik, ad tisineḍ  tazmert-ik iked tilissa-k, aya-agi itetseki tinifkiwin n wuguren, ilaq ad tili tebɣest n wayen nela, send ad nesɛu tabɣest n wayen nebɣu ad nili.

 Wali aken iwata, wali uɣdim, wali tidets, aken i ilaq ad tili tmuɣli n uɣella. ur sedwet ara kan s ayen i d-teqareḍ, ruḥ iman-ik. Tidyanin atentih d       agi, ilaq ad tent-waliḍ, ad qiment.

 • Zdat iɛkiren d acu i  tasedmert-inek tamezwarut : ad teǧǧeḍ yal taɣewsa, ad tɣewweɣeḍ, ad tɛareḍeḍ ad tefɣeḍ s drus tɣasirt, ad  suleted aken ad tgeḍ aken iwata tikelt niḍen.
 • Ma ad truḥeḍ ar usara, tetsawiḍ yid-ek ahil n was, neɣ ad truḥeḍ ar ucali mebla ma tḥrekleḍ-as s kra?
 • Tezriḍ ad tsemgiredeḍ  ger usilan d umerni?

Merraw tesnagin n ufesnaw

 1. Ili-k d amenzu i usenti n temlilyin mebla ma terǧiḍ imaglalen, ruḥ d angaru iked umnaẓul-ik.
 2. Yal timlilit ad tili d tamaynut, xas mačči deg usentel, di talɣa, ma ur tesfarḍ ara ad dirẓeḍ.
 3. Ur nẓeḍ ara, zuɣar, ur qar ara ewqem aya, maca ad newqem aya.
 4. Sken taferi n wayen tlemdem.
 5. Sɛu yid-k agzul n wahil, n temlilit-ik, iked umuɣ n urraren neɣ irmuden i uwesezlu n tegnatin i ɣef ur tssefruḍ.
 6. Timlilt di baṛa yal tikelt ma ara tizmireḍ, tanaramant deg ugama, mačči ger ukkuz n iɣulad.
 7. Sɛu xarsum yiwen n wurrar i tegnits n unefsusi i yal tikelt.
 8. Anef i imazagen ayen iqnen ar tzuri, maca sfugar af tissugra-nsen.
 9. Ma tebɣiḍ ad tesmurseḍ, eg irkel  s wurrar, murs, tikersiwin, tasitit… i usenti n wurrar anen-d tanqist.
 10. Ganen. Sakiten-id din din, tiɣri, zhir, asinseg.

Merraw wufiren n ufesnaw

 1. Ili-k d asbadu ad teqareḍ kan tidets,
 2. Amasnag ibrenen ṣa n tikal iles-is send ad imeslay, Afesnaw ad ibren ṣa n tikal awal n demmar send ad t-isnizwi, imir ad gmeẓ bla ma inna-d awal,
 3. Ma yela jemen-k warrac, ad sen-tiliḍ d asɣal amudir ara ḍefren,
 4. Ma ara tecḍeḍ ini-t-id,
 5. Zdat iɛkiren, d asurif amenzu i isɛan azal,
 6. Lant snat tgesturin n teyti, tin izuɣuren, iked tin skerkiren,
 7. Tayti n ufesnaw ad ters yal ass aselsu icebḥen, tin temmela tamazlayt,
 8. Ma yela tamzayt-ik ur teddu ara aken iwata, d tucḍa af umur wis ukuz n ṣa n tmerwin d ṣa n wayen niḍen, iked kraḍ n ukuz n ufesnaw,
 9. Aɣella n tidets d win isehwayen taɣawsa i wayeḍ,
 10. Afesnaw ilaq ad yili d aḍḍaf n timad-is, d aqeddac n watmaten-is.

Sfel ad tiliḍ d aɣella

Afesnaw, s wurrar, ara yili wurrar, ili-k affaḍ n iman-ik, issin amek ad tnileḍ tamzayt-ik, acu tsraǧun iɣella seg-k, ad tisineḍ amek ad tsegreweḍ, ad ten-semlileḍ, ad tanenḍeḍ tiɣawsiwin ilhan, ad tezuḍ tayti n temzayt.

Ad tiliḍ d aɣella d tamusni amek ad tmgiriḍeḍ, aken ad tizmireḍ amek ad ken sidwlen yerna ad tent-nileḍ.

Tanila iwatan tetsili-d iked kraḍ n tiktiwin timeqranin I ilaq ad tent-yissin ufesnaw.

Siked-Zref-Ɣṭes

Ma tebɣiḍ ad tḥulfuḍ هtudert tetszunẓun rif-ik, ma tebɣiḍ ad tesnirmeḍ d tazmert, ma tsarameḍ ad tseḍruḍ timeqranin, ihi mmaɣ, ur tskukru ara, maca amen s iman-ik.

 Ɣar daɣen

 1. Afesnaw
 2. D acu i d afesnaw?
 3. Izen n Baden Bawel  i ufesnaw
 4. Tawuri d tamasit n ufesnaw
 5. Amahil n ufesnaw d unmazul n temzayt
 6. Anmazul  Temzayt
 7. Taɣḍaṭ n ufesnaw
 8. Timitar ufesnaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s