JSK-ⵝⵉⵎⴻⴹⵔⵉⵝ ⵝⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

ⵝⴰⵎⴰⴸⴰⵢⵝ ⵏ ⵊⵙⴽ

ⵝⵉⵎⴻⴹⵔⵉⵝ ⵝⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ ⴸ ⵝⴰⵙⵓⵇⵉⵍⵜ ⵝⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵏ ‘Jeunesse Sportive de Kabylie’ ⴸ ⴷⴰ ⵍⵎⵓⵍⵓⴸ ⴰⵝ ⵎⵄⴰⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵖⴰⵏ ⵝⴰⵙⵓⵇⵉⵍⵜ ⴰⵔ ⵝⵉⵎⴻⴹⵔⵉⵝ ⵝⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⵠⴰⵢⴻⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⵎⴻⵏⵢⵉⴼ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ ⴰⴼ ⵍⴻⵇⵠⴰⵢⴻⵍ ⵉⵎⵉ ⴸ ⵡⵉⵏ ⵉ ⴸ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⴼⵔⵉⵏ, ⵍⴻⵇⵠⴰⵢⴻⵍ ⴸ ⵝⴰⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵠⵝ القبائل.

ⵝⵉⵎⴻⴹⵔⵉⵝ ⴸ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵓⵛⴰⵖ(ⵉⵜⴰⵔⴳⵉⵢⴻⵏ), ⴰⵏⴰⵎⴻⴿ-ⵉⵏⴻⵙ Jounesse ⵙ ⵝⴻⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵝ, ⵏⴰⵖ الشبيبة ⵙ ⵝⴰⵔⴰⵠⵝ, ⵝⵉⵎⴻⴹⵔⵉⵝ ⴸ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴸ ⵏⴰⴼ ⴸⴻⴳ ⵉⵏⵣⵉ ⵉⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⴰⵔ ⵉⵎⵓⵛⴰⵖ.

ⴰⵍⵎⵓⴸ ⴷⴻⴳ ⵝⵎⴻⴹⵔⵉⵝ ⴷ ⵝⴻⵙⵙⴰⵍ-ⵉⵝ ⴰⴼ ⵓⵍ ⴰⵙⴰⵍⵉ, ⴰⵍⵎⵓⴸ ⴰⵔ ⵝⵎⴻⵖⵔⵉ ⵝⴻⵙⵙⴰⵍ-ⵉⵝ ⴰⴼ ⵓⵍⵍ ⴰⴸⵁⵁⵉ

ⴰⵏⴰⵎⴻⴿ-ⵉⵏⴻⵙ

l’apprentissage en jeunesse est comme la transcription sur un cœur de roche et l’apprentissage en vieillesse est comme la transcription sur un cœur en sable,

ⵎⴰ ⴸ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ ⵉ ⵏⵙⴻⵇⴷⴰⵛ, ⵍⴰⴷⵯⵇⴰ ⴸⵉ ⵝⵇⴰⵎⵙⴰ ⴰⵏⴰⵎⴻⴿ-ⵉⵏⴻⵙ jeunes ‘ⵙ ⵝⴻⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵝ  شباب  ⵏⴰⵖ    ⵙ ⵝⴰⵔⴰⴱⵝ.

ⵝⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⴸ ⵓⵏⵝⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵉⴹⴻⵏⵏ ⵉⵎⵓⵛⴰⵖ ⵙ ⵝⴻⵎⵙⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵝⴰⴸⵉⴴⴰⵏⵜ (ⵓⵔⵔⴰⵔ ⵙ ⵝⴻⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵝ Jeu ⵙ ⵝⴻⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵝ, اللعب عند القبائل), ⵝⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵝ ⴰⴸ ⵏⴰⴼ

Sport=ⴰⴷⴷⴰⵍالرياضة=

Jeux=ⵓⵔⵔⴰⵔاللعب=

Sportif=ⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍ=رياضي

Joueur= ⴰⵎⴰⵔⵔⵉⵔ =لاعب

ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ ⴸ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴴⴰⵍ ⵍⴻⵇⵠⴰⵢⴻⵍ ⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴸ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵠⵝ, ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴿⴰⵏⵯⴷ ⴰⵜⵙⴻⴽⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵠⴰⵄⵝ ⴰⵔ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ.

 Ma tebɣiḍ ad tlemedeḍ tira d tɣuri s tifinaɣ ẓar amagraw-agi

Ɣar  amagraw-agi s uskil n tlatinit ẓar dagi

Timedṛit Tanaddalt n Iqbayliyen

Ɣar  amagraw-agi s s tefransist dagi

Flag Hit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s